Beranda > Ahlussunnah Versus Wahabi, Biografi Salaf Saleh, Tasawuf Di Indonesia > Para Ulama Ahlussunnah Memerangi Ibn Taimiyah [Mengenal “Tiang Utama” Ajaran Sesat Wahabi]

Para Ulama Ahlussunnah Memerangi Ibn Taimiyah [Mengenal “Tiang Utama” Ajaran Sesat Wahabi]

Para Ulama Telah Membantah Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab; Perintis Gerakan Wahhabi. Klik gambar!!!!Ibn Taimiyah (w 728 H) adalah sosok kontroversial yang segala kesesatannya telah dibantah oleh berbagai lapisan ulama dari empat madzhab; ulama madzhab Syafi’i, ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, dan oleh para ulama madzhab Hanbali. Bantahan-bantahan tersebut datang dari mereka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri maupun dari mereka yang datang setelahnya. Berikut ini adalah di antara para ulama tersebut dengan beberapa karyanya masing-masing :

 1. Al-Qâdlî al-Mufassir Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (w 733 H).
 2. Al-Qâdlî Ibn Muhammad al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
 3. Al-Qâdlî Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki.
 4. Al-Qâdlî Ahmad ibn Umar al-Maqdisi al-Hanbali. Ibn Taimiyah di masa hidupnya dipenjarakan karena kesesatannya hingga meninggal di dalam penjara dengan rekomedasi fatwa dari para hakim ulama empat madzhab ini, yaitu pada tahun 726 H. Lihat peristiwa ini dalam kitab ‘Uyûn at-Tawârikh karya Imam al-Kutubi, dan dalam kitab Najm al-Muhtadî Fî Rajm al-Mu’tadî karya Imam Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi.
 5. Syekh Shaleh ibn Abdillah al-Batha-ihi, Syekh al-Munaibi’ ar-Rifa’i. salah seorang ulama terkemuka yang telah menetap di Damaskus (w 707 H).
 6. Syekh Kamaluddin Muhammad ibn Abi al-Hasan Ali as-Sarraj ar-Rifa’i al-Qurasyi asy-Syafi’i. salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
  • Tuffâh al-Arwâh Wa Fattâh al-Arbâh

 7. Ahli Fiqih dan ahli teologi serta ahli tasawwuf terkemuka di masanya; Syekh Tajuddin Ahmad ibn ibn Athaillah al-Iskandari asy-Syadzili (w 709 H).
 8. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) di seluruh wilayah negara Mesir; Syekh Ahmad ibn Ibrahim as-Suruji al-Hanafi (w 710 H).
  • I’tirâdlât ‘Alâ Ibn Taimiyah Fi ‘Ilm al-Kalâm.

 9. Pimpinan para hakim madzhab Maliki di seluruh wilayah negara Mesir pada masanya; Syekh Ali ibn Makhluf (w 718 H). Di antara pernyataannya sebagai berikut: “Ibn Taimiyah adalah orang yang berkeyakinan tajsîm, dan dalam keyakinan kita barangsiapa berkeyakinan semacam ini maka ia telah menjadi kafir yang wajib dibunuh”.
 10. Syekh al-Faqîh Ali ibn Ya’qub al-Bakri (w 724 H). Ketika suatu waktu Ibn Taimiyah masuk wilayah Mesir, Syekh Ali ibn Ya’qub ini adalah salah seorang ulama terkemuka yang menentang dan memerangi berbagai faham sesatnya.
 11. Al-Faqîh Syamsuddin Muhammad ibn Adlan asy-Syafi’i (w 749 H). Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibn Taimiyah yang telah mengutip langsung bahwa di antara kesesatan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy, dan secara hakekat Dia berada dan bertempat di atasnya, juga mengatakan bahwa sifat Kalam Allah berupa huruf dan suara.
 12. Imam al-Hâfizh al-Mujtahid Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 756 H).
  • al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr.
  • ad-Durrah al-Mudliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah.
  • Syifâ’ as-Saqâm Fî Ziyârah Khair al-Anâm
  • an-Nazhar al-Muhaqqaq Fi al-Halaf Bi ath-Thalâq al-Mu’allaq.
  • Naqd al-Ijtimâ’ Wa al-Iftirâq Fî Masâ-il al-Aymân Wa ath-Thalâq.
  • at-Tahqîq Fî Mas-alah at-Ta’lîq.
  • Raf’u asy-Syiqâq Fî Mas’alah ath-Thalâq.

 13. Al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushûly al-Faqîh Muhammad ibn Umar ibn Makki yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Murahhil asy-Syafi’i (w 716 H). Di masa hidupnya ulama besar ini telah berdebat dan memerangi Ibn Taimiyah.
 14. Imam al-Hâfizh Abu Sa’id Shalahuddin al-‘Ala-i (w 761 H). Imam terkemuka ini mencela dan telah memerangi Ibn Taimiyah. Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-‘Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
  • Ahâdîts Ziyârah Qabr an-Naby.

 15. Pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât) kota Madinah Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (w 726 H).
 16. Imam Syekh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal (w 733 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.

  • Risâlah Fî Nafyi al-Jihah.

 17. Al-Qâdlî Kamaluddin ibn az-Zamlakani (w 727 H). Ulama besar yang semasa dengan Ibn Taimiyah ini telah memerangi seluruh kesesatan Ibn Taimiyah, hingga beliau menuliskan dua risalah untuk itu. Pertama dalam masalah talaq, dan kedua dalam masalah ziarah ke makam Rasulullah.
 18. Al-Qâdlî Shafiyuddin al-Hindi (w 715 H), semasa dengan Ibn Taimiyah sendiri.
 19. Al-Faqîh al-Muhaddits Ali ibn Muhammad al-Baji asy-Syafi’i (w 714 H). Telah memerangi Ibn Taimiyah dalam empat belas keyakinan sesatnya, dan telah mengalahkan serta menundukannya.
 20. Sejarawan terkemuka (al-Mu-arrikh) al-Faqîh al-Mutakallim al-Fakhr ibn Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H).
  • Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî

 21. Al-Faqîh Muhammad ibn Ali ibn Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Damasyqi (w 721 H).
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah ath-Thalâq
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fî Mas-alah az-Ziayârah

 22. Al-Faqîh Abu al-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad asy-Syirazi (w 733 H).
  • Risâlah Fi ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah

 23. Al-Faqîh al-Muhaddits Jalaluddin al-Qazwini asy-Syafi’i (w 739 H).
 24. As-Sulthan Ibn Qalawun (w 741 H). Beliau adalah Sultan kaum Muslimin saat itu, telah menuliskan surat resmi prihal kesesatan Ibn Taimiyah.
 25. Al-Hâfizh adz-Dzahabi (w 748 H) yang merupakan murid Ibn Taimiyah sendiri.
  • Bayân Zaghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab.
  • an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah.

 26. Al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi (745 H).
  • Tafsîr an-Nahr al-Mâdd Min al-Bahr al-Muhîth

 27. Syekh Afifuddin Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani al-Makki (w 768 H).
 28. Al-Faqîh Syekh Ibn Bathuthah, salah seorang ulama terkemuka yang telah banyak melakukan rihlah (perjalanan).
 29. Al-Faqîh Tajuddin Abdul Wahhab ibn Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 771 H).
  • Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ

 30. Seorang ulama ahli sejarah terkemuka (al-Mu-arrikh) Syekh Ibn Syakir al-Kutubi (w 764 H).
  • ‘Uyûn at-Tawârikh.

 31. Syekh Umar ibn Abi al-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki (w 734 H).
  • at-Tuhfah al-Mukhtârah Fî ar-Radd ‘Alâ Munkir az-Ziyârah

 32. Al-Qâdlî Muhammad as-Sa’di al-Mishri al-Akhna’i (w 750 H).
  • al-Maqâlât al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Man Yunkir az-Ziyârah al-Muhammadiyyah, dicetak satu kitab dengan al-Barâhîn as-Sâthi’ah karya Syekh Salamah al-Azami.

 33. Syekh Isa az-Zawawi al-Maliki (w 743 H).
  • Risâlah Fî Mas-alah ath-Thalâq.

 34. Syekh Ahamad ibn Utsman at-Turkimani al-Jauzajani al-Hanafi (w 744 H).
  • al-Abhâts al-Jaliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah.

 35. Imam al-Hâfizh Abdul Rahman ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H).
  • Bayân Musykil al-Ahâdîts al-Wâridah Fî Anna ath-Thalâq ats-Tsalâts Wâhidah.

 36. Imam al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H).
  • ad-Durar al-Kâminah Fî A’yân al-Mi-ah ats-Tsâminah.
  • Lisân al-Mizân.
  • Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri.
  • al-Isyârah Bi Thuruq Hadîts az-Ziyârah.

 37. Imam al-Hâfizh Waliyuddin al-Iraqi (w 826 H).
  • al-Ajwibah al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-As-ilah al-Makkiyyah.
 38. Al-Faqîh al-Mu-arrikh Imam Ibn Qadli Syubhah asy-Syafi’i (w 851 H).
  • Târîkh Ibn Qâdlî Syubhah.
 39. Al-Faqîh al-Mutakallim Abu Bakar al-Hushni penulis kitab Kifâyah al-Akhyâr (829 H).
  • Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzâlika Ilâ Imam Ahmad.

 40. Salah seorang ulama terkemuka di daratan Afrika pada masanya; Syekh Abu Abdillah ibn Arafah at-Tunisi al-Maliki (w 803 H).
 41. Al-‘Allâmah Ala’uddin al-Bukhari al-Hanafi (w 841 H). Beliau mengatakn bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang yang kafir. Beliau juga mengkafirkan orang yang menyebut Ibn Taimiyah dengan Syekh al-Islâm jika orang tersebut telah mengetahui kekufuran-kekufuran Ibn Taimiyah. Pernyataan al-’Allâmah Ala’uddin al-Bukhari ini dikutip oleh Imam al-Hâfizh as-Sakhawi dalam kitab adl-Dlau’ al-Lâmi’.
 42. Syekh Muhammad ibn Ahmad Hamiduddin al-Farghani ad-Damasyqi al-Hanafi (w 867 H).
  • ar-Radd ‘Alâ Ibn Taimiyah Fi al-I’tiqâdât.

 43. Syekh Ahamd Zauruq al-Fasi al-Maliki (w 899 H).
  • Syarh Hizb al-Bahr.

 44. Imam al-Hâfizh as-Sakhawi (902 H)
  • al-I’lân Bi at-Taubikh Liman Dzamma at-Târîkh.

 45. Syekh Ahmad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibn Abd as-Salam al-Mishri (w 931 H)
  • al-Qaul an-Nâshir Fî Radd Khabbath ‘Ali Ibn Nâshir.

 46. Al-‘Allâmah Syekh Ahmad ibn Muhammad al-Khawarizmi ad-Damasyqi yang dikenal dengan Ibn Qira (w 968 H).
 47. Imam al-Qâdlî al-Bayyadli al-Hanafi (1098 H)
  • Isyârât al-Marâm Min ‘Ibârât Imam.

 48. Syekh al-‘Allâmah Ahmad ibn Muhammad al-Witri (w 980 H)
  • Raudlah an-Nâzhirîn Wa Khulâshah Manâqib ash-Shâlihîn.

 49. Al-Faqîh al-’Allâmah Syekh Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H).
  • al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah.
  • al-jawhar al-Munazh-zham Fî Ziyârah al-Qabr al-Mu’azham.
  • Hâsyihah al-Idlâh Fî Manâsik al-Hajj Wa al-‘Umrah.

 50. Syekh Jalaluddin ad-Dawani (w 928 H).
  • Syarh al-‘Aqâ-id al-Adludiyyah.

 51. Syekh Abd an-Nafi ibn Muhammad ibn Ali ibn Iraq ad-Damasyqi (w 962 H). Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
 52. Syekhal-Qâdlî Abu Abdillah al-Maqarri.
  • Nazhm al-La-âlî Fî Sulûk al-Âmâlî.

 53. Syekh Mulla Ali al-Qari al-Hanafi (w 1014 H)
  • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rif Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.

 54. Imam Syekh Abd ar-Ra’uf al-Munawi asy-Syafi’i (w 1031 H).
  • Syarh asy-Syamâ’il al-Muhammadiyyah Li at-Tirmidzi.

 55. Syekh al-Muhaddits Muhammad ibn Ali ibn Allan ash-Shiddiqi al-Makki (w 1057 H).
  • aL-Mubrid al-Mubki Fî Radd ash-Shârim al-Manki.

 56. Syekh Ahmad al-Khafaji al-Mishri al-Hanafi (w 1069 H).
  • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.

 57. Al-Mu-arrikh Syekh Ahmad Abu al-Abbas al-Maqarri (w 1041 H).
  • Azhar ar-Riyâdl.

 58. Syekh Muhammad az-Zarqani al-Maliki (w 1122 H)
  • Syarh al-Mawâhib al-Ladunniyyah.

 59. Syekh Abd al-Ghani an-Nabulsi ad-Damasyqi (1143 H). Beliau banyak menyerang Ibn Taimiyah dalam berbagai karyanya.
 60. Al-Faqîh ash-Shûfi Syekh Muhammad Mahdi ibn Ali ash-Shayyadi yang dikenal dengan nama ar-Rawwas (w 1287 H).
 61. Syekh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi al-Maliki.
  • an-Nasyr ath-Thayyib ‘Alâ Syarh Syekh ath-Thayyib.
 62. Syekh as-Sayyid Muhammad Abu al-Huda ash-Shayyadi (w 1328 H).
  • Qilâdah al-Jawâhir.

 63. Syekh Musthafa ibn Syekh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali, hakim Islam wilayah Duma, hidup sekitar tahun 1331 H.
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.

 64. Syekh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi (w 1348 H).
  • an-Nuqûl asy-Syar’iyyah.

 65. Syekh Mahmud Khaththab as-Subki (w 1352 H).
  • ad-Dîn al-Khâlish Aw Irsyâd al-Khlaq Ilâ Dîn al-Haq.

 66. Mufti kota Madinah Syekh al-Muhaddits Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).
  • Luzûm ath-Thalâq ats-Tsalâts Daf’ah Bimâ La Yastahî’ al-Âlim Daf’ah.

 67. Syekh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).
  • an-Naf-hah az-Zakiyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
  • al-Hujjah al-Mardliyyah Fî Itsbât al-Wâsithah al-Latî Nafathâ al-Wahhâbiyyah.

 68. Syekh Ahmad Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).
  • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.

 69. Syekh Salamah al-Azami asy-Syafi’i (w 1376 H)
  • al-Barâhîn as-Sâth’iah Fî Radd Ba’dl al-Bida’ asy-Syâ-i’ah.
  • Berbagai makalah dalam surat kabar al-Muslim Mesir.

 70. Mufti negara Mesir Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi’i (w 1354 H).
  • Tath-hîr al-Fu’âd Min Danas al-‘I’tiqâd.

 71. Wakil para Masyâyikh Islam pada masa Khilafah Utsmaniyyah Turki Syekh al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari (1371 H).
  • Kitâb al-Maqâlât al-Kautsari.
  • at-Ta’aqqub al-Hatsîts Limâ Yanfîhi Ibn Taimiyah Min al-Hadîts.
  • al-Buhûts al-Wafiyyah Fî Mufradât Ibn Taimiyah.
  • al-Isyfâq ‘Alâ Ahkâm ath-Thalâq.

 72. Syekh Ibrahim ibn Utsman as-Samnudi al-Mishri, salah seorang ulama yang hidup di masa sekarang.
  • Nushrah Imam as-Subki Bi Radd ash-Shârim al-Manki.

 73. Ulama terkemuka di kota Mekah Syekh Muhammad al-Arabi at-Tabban (w 1390 H).
  • Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqâ-id al-Mukhâlifîn.

 74. Syekh Muhammad Yusuf al-Banuri al-Bakistani.
  • Ma’ârif as-Sunan Syarh Sunan at-Tirmidzi.

 75. Syekh Manshur Muhammad Uwais, salah seorang ulama yang masih hidup di masa sekarang.
  • Ibn Taimiyah Laysa Salafiyyan.

 76. Al-Hâfizh Syekh Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (w 1380 H).
  • Hidâyah ash-Shughrâ’.
  • al-Qaul al-Jaliyy.

 77. Syekh al-Musnid al-Habîb Abu al-Asybal Salim ibn Husain ibn Jindan, salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (w 1389 H)
  • al-Khulâshah al-Kâfiyah Fî al-Asânid al-‘Âliyah.

 78. Syekh al-Muhaddits Abdullah al-Ghumari al-Maghribi (w 1413 H).
  • Itqân ash-Shun’ah Fî Tahqîq Ma’nâ al-Bid’ah.
  • ash-Shubh as-Sâfir Fî Tahqîq Shalât al-Musâfir.
  • ar-Rasâ’il al-Ghumâriyyah.
  • Dan berbagai tulisan beliau lainnya.

 79. Syekh Hamdullah al-Barajuri, salah seorang ulama terkemuka di Saharnafur India.
  • al-Bashâ-ir Li Munkirî at-Tawassul Bi Ahl al-Qubûr.

 80. Syekh Abu Saif al-Hamami secara terang telah mengkafirkan Ibn Taimiyah dalam karyanya berjudul Ghauts al-‘Ibâd Bi Bayân ar-Rasyâd. Beliau adalah salah seorang ulama besar dan terkemuka di wilayah Mesir. Kitab karyanya ini telah direkomendasikan oleh para masyayikh Azhar dan ulama besar lainnya, yaitu oleh Syekh Muhammad Sa’id al-Arfi, Syekh Yusuf ad-Dajwi, Syekh Mahmud Abu Daqiqah, Syekh Muhammad al-Bujairi, Syekh Muhammad Abd al-Fattah Itani, Syekh Habibullah al-Jakni asy-Syinqithi, Syekh Dasuqi Abdullah al-Arabi, dan Syekh Muhammad Hafni Bilal.
 81. Syekh Muhammad ibn Isa ibn Badran as-Sa’di al-Mishri.
 82. As-Sayyid Syekh al-Faqîh Alawi ibn Thahir al-Haddad al-Hadlrami.
 83. Syekh Mukhtar ibn Ahmad al-Mu’ayyad al-Azhami (w 1340 H).
  • Jalâ’ al-Awhâm ‘An Madzhab al-A-immah al-‘Izhâm Wa at-Tawassul Bi Jâh Khayr al-Anâm -‘Alaih ash-Shalât Wa as-Salâm-. Kitab ini berisi bantahan atas kitab karya Ibn Taimiyah berjudul Raf’u al-Malâm.

 84. Syekh Isma’il al-Azhari.
  • Mir’âh an-Najdiyyah.

 85. KH. Ihsan ibn Muhammad Dahlan Jampes Kediri, salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
  • Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn Ilâ Jannah Rabb al-‘Âlamîn.

 86. KH. Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jombang. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia, perintis ormas Islam Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Beliau merintis ormas ini tidak lain hanya untuk membentengi kaum Ahlussunnah Indonesia dari faham-faham Ibn Taimiyah yang telah diusung oleh kaum Wahhabiyyah.
  • ‘Aqîdah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.

 87. KH. Sirajuddin Abbas, salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
  • I’tiqad Ahl as-sunnah Wa al-Jama’ah.
  • Empat Puluh Masalah Agama

 88. KH. Ali Ma’shum Yogyakarta (w 1410 H), salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
  • Hujjah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.

 89. KH. Ahmad Abd al-Halim Kendal, salah seorang ulama besar Indonesia.
  • Aqâ-id Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah. Ditulis tahun 1311 H

 90. KH. Bafadlal ibn Syekh Abd asy-Syakur as-Sinauri Tuban. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
  • Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
  • Syarh Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
  • Al-‘Iqd al-Farîd Bi Syarh Jawharah at-Tauhîd

 91. Tuan Guru Zainuddin ibn Abd al-Majîd Pancor Lombok Nusa Tenggara Barat.
  • Hizb Nahdlah al-Wathan

 92. KH. Muhammad Syafi’i Hadzami ibn Muhammad Saleh Ra’idi, salah seorang ulama betawi, pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta (1990-2000).
  • Taudlîh al-Adillah.

 93. KH. Ahmad Makki Abdullah Mahfuzh Sukabumi Jawa Barat.
  • Hishn as-Sunnah Wa al-Jama’âh
 1. mutiarazuhud
  Juni 19, 2010 pukul 8:22 am

  Assalammulaikum Wr Wb
  Ustadz, saya mencari kitab no 93
  KH. Ahmad Makki Abdullah Mahfuzh Sukabumi Jawa Barat.
  • Hishn as-Sunnah Wa al-Jama’âh
  Dimana saya bisa peroleh ?
  Terima kasih
  Wassalam Wr Wb

 2. Juli 1, 2010 pukul 1:13 am

  banyak, coba di cek di toko alaydrus tanah abang!!

 3. syaifulhaq
  Agustus 28, 2010 pukul 12:21 am

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

  @admin situs ini hadakumullahu wa ghofarokumullah

  Begini akhi kalo antum selalu jelek2kan kelompok salafy wahaby lewat situs, lebih menunjukkan ke “TIDAK JANTANAN” antum. Coba antum bantah mereka lewat diskusi ilmiah (hiwar fikr) yang di mediasi oleh lembaga terpercaya yang tidak condong kepada siapa2 kecuali kepada Al Quran, Sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Aliihi wa Sallam dengan merujuk pada pemahaman generasi terbaik, yaitu para Sahabat Rodiyallahu Anhum. GIMANA MAU GA?

  Karena mereka siap dan senang hati melayani diskusi ilmiah untuk para pencari kebenaran bukan “pencari pembenaran”, bahkan mereka sudah sering diundang dan dimintai pendapat oleh lembaga fatwa terbesar Indonesia (MUI), yang dihuni oleh kebanyakan ulama-ulama/kyai-kyai madzhab Imam Ahlus Sunnah Asy Syafi’i, tetapi karena mereka mencari kebenaran maka banyak dari mereka yamg menerima dakwah kelompok yang antum hina-hina tersebut karena memang yang mereka dakwahkan sesuai dengan fitrah manusia.

 4. September 7, 2010 pukul 1:46 pm

  ليس الحق يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق

 5. September 7, 2010 pukul 3:10 pm

  banyak, coba cek di toko alaydrus tanah abang

 6. abdurrahman
  Oktober 2, 2010 pukul 9:48 am

  Assalammulaikum Wr Wb

  Aliran sesat harus di bongkar!!! agar umat islam tidak terjerumus kedalam kesesatan
  LANJUTKAN TERUS DAKWAHNYA USTAD, semoga Alloh meridhoi anda!

  wassalammulaikum Wr Wb

 7. mamo cemani gombong
  Desember 3, 2010 pukul 7:47 am

  he…he… wahabi nantang nih ustadz @admin ….tanggapin nggak ????

 8. September 21, 2011 pukul 10:26 am

  wa alaikumussalam… barakallah fikum

 9. nan
  November 1, 2011 pukul 10:19 pm

  ustaz di lombok jamaah wahabi berkembang cukup besar kami sangat khwatir,, ini di sebabkan ada kalangan muda yang baru pulang dari mesir yang membawa paham ini….

 10. November 16, 2011 pukul 12:45 pm

  Hasbunallah… terus ingatkan saudara2 kita dari bahaya dan rusaknya akidah sesat Wahabi….

 11. Maret 8, 2012 pukul 10:37 pm

  terimakasih catatannya saudaraku…………. salam aswaja nahdliyyah.

 12. m
  Agustus 15, 2012 pukul 10:15 pm

  @syaifulhaq
  antum bnar dri pda mnjelek2an d dunia maya mnding buka diskusi ilmiah…

 13. Mei 2, 2013 pukul 9:10 am

  I actually took some different insight from this.

  It’s really nice that you took the time to do all this. I must say, I more than likely spent about hours on your website. Absolutely worth the time, however.

 14. syahrul rahmani
  Juni 14, 2013 pukul 9:30 am

  @ Saiful hak saya udah pernah berbicara dengan para wahabi; meskipun kebenaran udah jelas didepan mata. mereka tetap aja dengan prinsip mereka; kalau udah kalah mereka sering langsung menuduh kafirlah,syiriklah dan segala macam caci maki,

 1. Juni 19, 2010 pukul 8:55 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: